Van Der Wal Car Detailing

Algemene voorwaarden

×

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Van der Wal Car Detailing, gevestigd te Cruquis aan de Crommelinbaan 63A, KvK-nummer 69594295, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Van der Wal Car Detailing.
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Van der Wal Car Detailing;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Van der Wal Car Detailing;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Van der Wal Car Detailing georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van der Wal Car Detailing, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Van der Wal Car Detailing de consument of ondernemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of ondernemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Van der Wal Car Detailing, zijn in te zien en zij op verzoek van de consument of ondernemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument of ondernemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument of ondernemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Totstandkoming overeenkomst

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of ondernemer mogelijk te maken. Als Van der Wal Car Detailing, gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van der Wal Car Detailing, niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument of ondernemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument of ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van der Wal Car Detailing, onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument of ondernemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument of ondernemer elektronisch kan betalen, zal Van der Wal Car Detailing, daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Van der Wal Car Detailing, kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument of ondernemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Van der Wal Car Detailing, op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Van der Wal Car Detailing, zal bij het product of dienst aan de consument of ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument of ondernemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Van der Wal Car Detailing, waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. Indien Van der Wal Car Detailing, zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Consumentenrecht

Artikel 5a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Van der Wal Car Detailing retourneren, conform de door Van der Wal Car Detailing verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Van der Wal Car Detailing, bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Van der Wal Car Detailing dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Van der Wal Car Detailing, alleen worden uitgesloten indien Van der Wal Car Detailing, dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door Van der Wal Car Detailing, tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Van der Wal Car Detailing geen invloed heeft;

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Van der Wal Car Detailing producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Van der Wal Car Detailing geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Van der Wal Car Detailing dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Van der Wal Car Detailing staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Van der Wal Car Detailing fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument of ondernemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Van der Wal Car Detailing jegens Van der Wal Car Detailing kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 1. De garantie op de uitgevoerde behandelingen met opti-coat bedraagt met in achtneming van hetgeen bepaald is in het door Van der Wal Car Detailing afgegeven garantiecertificaat:
 2. Pro: 5 jaar
 3. Pro Plus: 7 jaar
 4. Pro 3: onbeperkte duur
 • De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Van der Wal Car Detailing kan worden toegerekend.
 1. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de consument of ondernemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan jegens Van der Wal Car Detailin

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Van der Wal Car Detailing is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde geldt voor door Van der Wal Car Detailing ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van aansprakelijkheid van dienstverlener ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Van der Wal Car Detailing gelden niet indien de geleden schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van der Wal Car Detailing en/of zijn ondergeschikte(n).
 2. Van der Wal Car Detailing is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die:
  1. Voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen over producten dan wel testwerkzaamheden waarvoor Van der Wal Car Detailing bij de consument of ondernemer geen kosten in rekening heeft gebracht; en/of
  1. is veroorzaakt doordat de consument of ondernemer aan Van der Wal Car Detailing onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt; en/of
  1. is veroorzaakt doordat Van der Wal Car Detailing de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet tijdige betalen van een factuur; en/of
  1. is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 3. Van der Wal Car Detailing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Van der Wal Car Detailing als gevolg van of in verband met de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door Van der Wal Car Detailing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 5. Van der Wal Car Detailing is niet aansprakelijk in het geval van overmacht.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Van der Wal Car Detailing vervalt na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop consument of ondernemer op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop de consument of ondernemer daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Van der Wal Car Detailing zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering van producten geldt het adres dat de consument of ondernemer aan Van der Wal Car Detailing kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het leveren van diensten c.q. het uitvoeren van werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op de locatie van Van der Wal Car Detailing, gedurende de normale werkuren, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Het leveren van producten kan, in opdracht (en namens) Van der Wal Car Detailing, door een derde vanaf een andere locatie dan het vestigingsadres van Van der Wal Car Detailing geschieden
 5. Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de consument of ondernemer ervoor in dat hij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben op het overeengekomen tijdstip op locatie van Van der Wal Car Detailing ter beschikking stelt, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Van der Wal Car Detailing zal voorafgaand aan de werkzaamheden aan het voertuig een opnamerapport maken inclusief foto’s welke direct aan de consument of ondernemer zal worden toegestuurd.
 2. Indien na de ontvangst van het voertuig en tijdens het maken van het opnamerapport blijkt dat er sprake is van schade waardoor de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd is Van der Wal Car Detailing gerechtigd om de opdracht te annuleren.
 3. In aanvulling op lid 3 draagt de consument of ondernemer zelf zorg voor een voertuig waaruit alle persoonlijke bezittingen, kostbaarheden of anderszins losse voorwerpen zijn verwijderd. Van der Wal Car Detailing is niet verantwoordelijk voor het verlies van voornoemde zaken.
 4. Indien de consument of ondernemer het voertuig niet afhaalt binnen 7 dagen nadat Van der Wal Car Detailing hem ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is Van der Wal Car Detailing gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening te brengen.
 5. Van der Wal Car Detailing zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of ondernemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument of ondernemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Van der Wal Car Detailing het bedrag dat de consument of ondernemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Van der Wal Car Detailing zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Van der Wal Car Detailing.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of ondernemer bij Van der Wal Car Detailing tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betalingscondities

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument of ondernemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na verlenen van de dienst.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument of ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Van der Wal Car Detailing te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument of ondernemer heeft Van der Wal Car Detailing behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument of ondernemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Slotbepalingen

Artikel 13 – Wijziging algemene voorwaarden

 1.  Van der Wal Car Detailing, is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Van der Wal Car Detailing, zoveel mogelijk vooraf met de ondernemer of consument bespreken.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Van der Wal Car Detailing, nadat de consument of de ondernemer de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Van der Wal Car Detailing, ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Van der Wal Car Detailing, binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument of ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16– Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Van der Wal Car Detailing, is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen; tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van de overeenkomst ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven en zal Van der Wal Car Detailing met de consument of ondernemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Uitstekend
Gebaseerd op 60 recensies
Francisca en Ivo Brand
Francisca en Ivo Brand
2024-03-28
Snelle service en een bijzonder mooi resultaat. Zowel de auto als velgen zijn in nieuwstaat hersteld.
Richard Koekenbier
Richard Koekenbier
2024-03-27
Reageert erg snel op mail en offerte aanvraag. Zeer vriendelijke ontvangst, neemt ruim de tijd voor uitleg en levert klasse werk af! Zeer tevreden.
Casper van 't Hof
Casper van 't Hof
2024-03-26
Vandaag mijn auto mogen ophalen na de behandeling door van der Wal car detailing. Helemaal blij!!! Zeer correcte en nette service! Groet Casper
Jelmer van Dulst
Jelmer van Dulst
2024-03-15
Gisteren mijn BMW 3 serie opgehaald na behandeling met Opti-Coat pro plus, en wat een resultaat, mooier dan nieuw! Na een onfortuinlijke ontmoeting met een was/krasbox borstel zat de lak vol met swirls en lichte krassen duidelijk zichtbaar in zonlicht of onder lampen. Na behandeling (polijsten) krassen volledig weg, en na extra lagen keramische coating ziet hij er beter uit dan nieuw. Kost wat, maar is het dubbel en dwars waard! Zou het iedereen aanraden, als je trots bent op je vierwieler!
Oleksandr
Oleksandr
2024-03-15
Bedankt Patrick en zijn team voor het uitstekende werk. Zeer tevreden over Opti-Coat Pro+ behandeling. De auto is letterlijk beter geworden dan op de dag van aflevering. Echt een aanrader.
Venkat Natarajan
Venkat Natarajan
2024-02-05
Very prompt and clear on the services offered. The Detailers are very knowledgeable and the pricing was very competitive. It was a pleasure to deal with Patrick and we are extremely pleased with the results.
R M
R M
2024-01-26
Ik had een geweldige ervaring. Mooie zaak en schoon ook. Ze zijn vriendelijk, sociaal en hebben verstand van zaken. Ik ben direct geholpen en de prijs was ook erg goed. Bedankt nog Patrick🙏🏽 ik zal zeker terug komen.
Sightwatch
Sightwatch
2023-12-14
Bedankt voor de top service, vakwerk. Xpel PPF Groet, Mark (X5)
Daniel
Daniel
2023-11-16
Patrick heeft een half jaar geleden mijn motor voorzien van een coating en gisteren ook van mijn auto. Wat een professioneel, flexibel en fijn bedrijf om mee te werken. Dankjewel!
Karin van Ophem
Karin van Ophem
2023-10-15
Mijn auto hierheen gebracht vanwege zwarte aanslag die lastig te verwijderen was. Ik kreeg een auto terug die eruit zag als nieuw. Van buiten en van binnen. En dat binnen een dag. Top service.

Van Der Wal Car Detailing

Onze studio